ReadyPlanet.com
dot


การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด

 

การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด

โดยใช้ชัน้วางสินค้าและการจัดเก็บสินค้าตามปริมาณความต้องการพื้นฐาน

โดย อรวรรณ มัชฌิมาจิต1*, ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ2, กันยา อัครอารีย์3

มีคำตอบของความคุ้มทุน ในการปรับปรุงคลังสินค้าให้ทันสมัย ซึ่ง สินค้าของเรามีราคาย่อมเยาว์กว่าครึ่งหนึ่ง จึงทำให้ความคุ้มทุนนี้ จะเกิดขึ้นเพียงในเวลาน้อยกว่าครึ่งปี

อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://bal.buu.ac.th/vcml2009/paper/P017.pdf
ผู้นำไปใช้โปรดอ้างอิงเจ้าของวิทยานิพนธ์ตามกฎ

 

บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดเก็บ (Make to stock) มักประสบปญั หาในการจัดการสินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่การจัดเก็บรวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า สำหรับบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด
พบว่ามีการจัดเก็บสินค้าบางส่วนภายนอกอาคารคลังสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าและสิ้นเปลืองพลังงาน
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าบ่อยครัง้ ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าจึงเป็นทางออกหนึ่งที่
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมดังกล่าว การเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บภายในคลังสินค้าสามารถทำได้โดยการเพิ่มพื้นที่การ
จัดเก็บในแนวสูง โดยอาศัยหลักการของการออกแบบคลังสินค้าและชัน้ วางสินค้า หลักการขนถ่ายลำเลียงและอุปกรณ์
ในการขนถ่ายลำเลียง การวิเคราะห์ปริมาณการจัดเก็บสินค้าด้วยแผนภูมิพาเรโต และวิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลังที่
เหมาะสม ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า เมื่อใช้ชัน้ วางสินค้าแล้วมีปริมาตรในการจัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จาก
ปริมาตรของอาคารคลังสินค้าทัง้หมด หรือประมาณสองเท่าของการจัดวางสินค้ารูปแบบปจั จุบัน โดยมีจำนวนลูกบาศก์
เมตรต่อพาเลทที่ใช้เป็น 10.80, 5.95 และ 6.00 สำหรับคลังสินค้ารูปแบบปจั จุบัน คลังสินค้ารูปแบบที่หนึ่งและสอง
ตามลำดับ แต่ทัง้นี้ก็ยังมีต้นทุนในการลงทุนถึง 17 ล้านบาท สำหรับชัน้ วางสินค้าและอุปกรณ์ลำเลียงใหม่ อย่างไรก็
ตามพบว่าเมื่อลงทุนในคลังสินค้าดังกล่าวจะคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 0.53 ปี และ 2.32 ปี สำหรับคลังสินค้ารูปแบบ
ที่หนึ่งและสองตามลำดับ การวิเคราะห์โครงการการลงทุน เมื่อดำเนินกิจการไป 5 ปี พบว่า มีดัชนีการทำกำไรสูงถึง
6.81 และ 1.69 เท่า และมูลค่าปจั จุบันสุทธิ 100.77 และ 76.79 ล้านบาท สำหรับคลังสินค้ารูปแบบที่หนึ่งและสอง
ตามลำดับ
คำสำคัญ: การจัดการคลังสินค้า, นโยบายในการจัดเก็บสินค้า, ชัน้ วางสินค้า, การจัดเก็บสินค้าตามปริมมาณความ
ต้องการพื้นฐาน
1. ที่มาและความสำคัญ
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตและบริการ โดยคลังสินค้านั้นมีไว้เพื่อการ
จัดเก็บรักษาสินค้าเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้ากับอัตราการผลิต จากการศึกษาคลังสินค้า
ของบริษัทกรณีศึกษาน้ำผลไม้บรรจุขวด พบว่า สินค้าบางส่วนถูกเก็บภายนอกอาคารคลังสินค้า เนื่องจากพื้นที่
จัดเก็บภายในคลังสินค้ามีไม่เพียงพอ นอกจากนั้นยังพบว่าการเก็บสินค้าภายนอกอาคารคลังสินค้า ส่งผลกระทบให้
ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น อีกทัง้เกิดความเสียหายกับสินค้า กล่าวคือ เกิดการแตกรัว่ของบรรจุภัณฑ์
เนื่องจากกล่องเปียกฝนทำให้ต้องเปลี่ยนกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นผลทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย ดังนั้น
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการปรับปรุงผังคลังสินค้าโดยการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับบริษัทกรณีศึกษา

กรุณาดาวน์โหลด
คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

Technischer Stand von FTS (Fahrerloses Transportfahrzeug)
Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies
Optimization of an Automated Storage and Retrieval Systems by Swarm Intelligence
AUTOMATED STORAGE/RETRIEVAL Retrieval Systems SYSTEMS
RELIABILITY OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (AS/RS) A WHITE PAPER
Design and Development of Prototype for ASRS System
warehouse management system
ความสำคัญของโลจิสติกส์นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 2555
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและ การวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
รถลำเลียงอัตโนมัติ AGV
การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉรียะสำหรับเอจีวี
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ
หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์
การจัดการคลังสินค้า
ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ article
ตัวอย่างในประวัติการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
การลดต้นทุนด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
ลักษณะการทำงานของเครนอัตโนมัติ articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS