ReadyPlanet.com
dot


ข้อคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และความคุ้มทุน article

 ทุกวันนี้เราได้มีการนําระบบการทํางานแบบอัตโนมัติมาใช้ทั้งในด้านการทํางานหรือใน

ชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รีโมทคอนโทรลในการเปิดปิดรถยนต์ระบบตั้งเวลาในเครื่อง
ไมโครเวฟ หรือแม้กระทั่งตัวจับวัดอุณหภูมิห้องที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศบางรุ่น เป็นต้น
ทุกๆวันระบบการทํางานที่เป็นระบบอัตโนมัติจะถูกคิดค้นเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
คนเรา และเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่ได้รับจากการนําเครื่องจักรแบบอัตโนมัติมาใช้จะพบว่าเรามี
การทํางานที่สะดวกและง่ายดายขึ้น อีกทั้งสินค้าก็จะมีมาตรฐานที่ดีเพราะการใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการทํางานของคนลงไปได้
 
ประเภทของเครื่องจักรอัตโนมัติแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
 
1. ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติได้แก่เครื่องจักรที่นําเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุม
หรือการทํางานในบางขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถควบคุมการทํางานบางประเภท เช่น การ
ทํางานที่มีอันตรายสูงการทํางานที่ต้องอาศัยความละเอียดแม่นยําเป็นต้นโดยขั้นตอนอื่นๆที่เหลี่อ
จะยังคงเป็นการทํางานที่อาศัยคนเป็นหลัก
ตัวอย๋างของระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ
โรงงานผลิตอาหารกระป๋องตัดสินใจนําเครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร
กระป๋องโดยนํามาใช้ในขั้นตอนการปรุงอาหารเนื่องจากแต่เดิมทางโรงงานได้จ้างพ่อครัวจํานวน 
10 คนมาช่วยกันปรุงและแบ่งให้พ่อครัวทุก 2 คนอยู่ประจําหน่วยปรุงรสทั้ง 5 หน่วยปัญหาที่ทาง
โรงงานพบคืออาหารของพ่อครัวแต่ละคนมีรสชาติไม่เหมือนกัน ต่อให้เรากําหนดสูตรส่วนผสม
อาหารแล้วก็ตาม อีกทั้งยังพบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณของอาหารที่ปรุงได้แต่ละวันว่ามีปริมาณที่
ไม่เท่ากัน เพราะพ่อครัวมีความล้า จากการอยู่หน้าเตาเป็นเวลานาน ทางโรงงานจึงตัดสินใจใช้
เครื่องจักรมาควบคุมระบบการปรุงให้เป็นแบบอัตโนมัติแต่โรงงานยังคงใช้แรงงานคนในการ
เคลื่อนย้ายอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วไปยังเครื่องบรรจุกระป๋องเนื่องจากทางโรงงานใช็เครื่องบรรจุ
กระป๋องประเภทที่ต้องใช้คนในการปิดฝากระป๋องอยู่
 
2. ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติได้แก่เครื่องจักรที่นําเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยควบคุมหรือ
ทํางานในทุกขั้นตอน โดยจะให้คนงานมีหน้าที่ออกคําสั่งดูแลรักษาระบบเครื่องเท่านั้น การ
ทํางานโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทุกขั้นตอนจะเหมาะกับงานที่ต้องการการควบคุมอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพหรือความสะอาดอีกทั้งยังใช้ในงานที่ไม่สามารถใช้คนทําได้เช่น งานที่
ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆเกินกว่าที่คนเราจะสามารถทนได้เช่นเป็นร้อยเป็นพันองศาเซลเซียสเป็นต้น
ตัวอย่างของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
 
ในโรงงานผลิตน้ําอัดลมซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความสะอาดและคุณภาพสูงอีกทั้งยังต้อง
ผลิตเป็นจํานวนมากเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดโดยเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมน้ําขั้นตอนการอัดลม ไปจนถึงการบรรจุขวดและการบรรจุใส่ลังโดย
ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีพนักงานทําการควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานอยู่
ภายนอกและพนักงานจะทําการเก็บน้ําอัดลมที่มีการจัดลงลังแล้วไปใส่รถอีกทีจะเห็นได้ว่า
ระหว่างขั้นตอนการผสมน้ําจนถึงการบรรจุลังจะไม่มีการใช้พนักงานในการผลิตเลย นอกจาก
พนักงานควบคุมเครื่องเท่านั้น
ข้อพิจารณาในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
 
การเลือกใช้ระบบเครื่องจักร
การเลือกใช้ระบบเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต สิ่งที่เราต้องนํามาพิจารณาคือ
1. ผลที่เราจะได้รับเทียบกับสิ่งที่ต้องจ่ายไปว่าคุ้มกันหรือไม่ เพราะเครื่องจักรระบบ
อัตโนมัติมีราคาแพงมาก
2. ลักษณะของธุรกิจหากสินค้าของเรามีความหลากหลายและมีปริมาณการผลิตต่อครั้งเป็น
จํานวนมากเราควรใช้เครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยนง่ายเราอาจต้องมาพิจารณาเครื่องจักรระบบ
กึ่งอัตโนมัติมากกว่าเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
3. วิธีการผลิตและผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า เราต้องพิจารณาดูว่าระบบเครื่องจักรที่
เลือกใช้จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าเราหรือไม่อย่างไร
 
เกี่ยวกับผู้จัดทํา : 
ชื่อ-นามสกุล นายชนิตว์สรณ์  ตรีวิทยาภูมิ
การศึกษา ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ (English Program) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อ้างอิงจาก
http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/knowledge/117142356845d281505b4ae.pdf
**************************************************************************************************************************************************************************************************
 
บทความนี้่ ได้บอกถึงข้อดีของการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ แต่ ก็ได้เตือนให้คำนึงถึงการลงทุน ซึ่งอาจจะสูง
ในการลงทุนครั้งแรก แต่เมื่อลองคำนวนดูในระยะยาว จะเห็นว่า เป็นการคุ้มทุนในอนาคตอย่างแน่นอน
 
พีเอ็นไครส์ จีงขอเสนอ ตัวอย่างการคำนวน ความคุ้มทุน
 
กรณีศึกษา เรื่องความคุ้มทุน ในการใช้ รถAGV
 
ในบริษัทแห่งหนึ่ง: 
รูปแบบเดิม
มีพนักงานทำ Picking order และลำเลียงสินค้าปฏิบัติงานอยู่ 6 คน  และ มีรถยกแบบ Power stacker 3 คัน
รูปแบบใหม่
ลดแรงงานคน ประมาณ 3-5  คน 
ปรับปรุงรถPower Stacker ให้เป็นAGV และให้รถยกทำงานแบบอัตโนมัติทั้งสามคัน โดยไม่ต้องมีคนขับ
 
ผลคือ 
 
1. ประหยัดค่าแรงงานคนในระยะยาว 
 
รถ AGV power stacker 1 คัน สามารถขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้พนักงานขับ จะสามารถประหยัด 
ค่าแรงคนงาน ได้ดังนี้ (ประมาณการที่ค่าแรงขั้นต่ำ300บาท และค่าสวัสดิการอื่นๆ)
 
ถ้าใช้งานAGV 1 กะ:วัน (8ชม.) ลดค่าใช้จ่ายแรงคนงาน 1 คน = 10,000 ฿:เดือน หรือ = 120,000฿:ปี 
ถ้าใช้งานAGV 2 กะ:วัน (16ชม.)ลดค่าใช้จ่ายแรงคนงาน 2 คน = 20,000 ฿:เดือน หรือ = 240,000฿:ปี 
ถ้าใช้งานAGV 3 กะ:วัน (24ชม.) ลดค่าใช้จ่ายแรงคนงาน 3 คน = 30,000 ฿:เดือน หรือ = 360,000฿:ปี  
 
ในการลงทุนปรับปรุงรถยกให้เป็นรถ AGV ประมาณเบื้องต้นว่า มีค่าใช้จ่ายราว 300,000 ฿ ต่อคัน
จะสามารถคืนทุนในเวลา 
2ปี 6 เดือน ถ้าใช้งาน 1 กะ:วัน
1ปี 3 เดือน ถ้าใช้งาน 2 กะ:วัน 
เพียง 10 เดือน ถ้าใช้งาน 3 กะ:วัน 
ซึ่งถ้าลงทุนใช้รถ AGV หลายคันทางบริษัทก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกเป็นอัตราเพิ่มขึ้น
ในกรณีศึกษา ที่มีการใช้คนงาน 6 คน และ รถ Power stacker 3 คัน หากมีการใช้ AGV power stacker แทน และใช้งานถึง
3 กะ ปริมาณงานที่ได้จาก รถAGV  ก็จะเท่ากับ ปริมาณงานของคนงานถึง 9 คน นั่นคือผลกำไรที่ได้คืนมา ประมาณ 90,000
บาทต่อเดือน หรือ 1,080,000 บาทต่อปี  
 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการทำงาน 
 
รถAGV เริ่มงานได้ตรงเวลา ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็นโดยไม่ต้องหยุดพัก เข้าห้องน้ำ ทานกาแฟ
สูบบุหรี่ หรือ คุยโทรศัพท์ 
 
รถAGV ไม่ลาหยุด หรือ ลากิจ ไม่ขาดงานบ่อย งานจะเดินได้สม่ำเสมอ 
 
กรณีรถเสียทางบริษัทมีบริการ Service online เป็นบริการที่รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อย หรือถ้าต้อง
มีการ service onsite เราก็สามารถบริการได้รวดเร็ว เพราะเป็นช่างในเมืองไทย ไม่ต้องรอจากต่างประเทศ 
 
ความคุ้มทุนจึงเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นด้วย
 
3. ลดต้นทุนแฝงด้านความเสียหายที่เกิดจากคนขับ
 
ความผิดพลาดจากมนุษย์เป็นเรื่องปรกติ การขับเฉี่ยว ชน เกิดขึ้นจากความประมาท เลินเล่อ ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นกับรถAGV
เป็นการลดความเสียหายของสินค้า และตัวรถยกเองก็มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
การลงทุนด้าน Automation จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มในระยะยาว ช่วยลดต้นทุนความเสียหาย โดยการควบคุมด้วยโปรแกรม
อัตโนมัติ และ อุปกรณ์ป้องกันการเฉี่ยว ชน 
ความคุ้มทุนจะมาอยู่ที่ประสิทธิภาพการทำงานที่ ปราศจากอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม
 
4. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้แก่บริษัท
 
เป็นผลดี ด้านจิตวิทยา ทำให้บริษัทก้าวทันยุค เทียบเท่ากับบริษัทระดับโลก ซึ่งใช้ระบบAutomation มานานนับทศวรรษแล้ว
ในการติดต่อกับลูกค้า โดยเฉพาะบริษัททีมีการติดต่อกับต่างประเทศ เจ้าของกิจการจะรู้สึกได้เองว่า คุ้ม ที่ได้ปรับปรุงกิจการให้
ทันสมัยขึ้น
 
การคำนวนนี้ เป็นเพียงการประมาณการ  นักธุรกิจ หรือ นักบริหารที่เปรื่องปราชญ์ อาจจะมองความคุ้มทุน
ในด้าน automation ได้มากกว่าผุู้เขียนบทความก็เป็นได้
 
พีเอ็นไครส์
 เรื่องของ พีเอ็นไครส์ ระบบอัตโนมัติ และ ASRS

โครงการ ASRS Miniload for rent article
คูปองนวัตกรรม ระยะ2
สมาร์ทเครนเป็นข่าว article
พีเอ็นไครส์ ร่วมงานแสดงสินค้า TILOG LOGISTIK 17
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย รถลำเลียง อัตโนมัติ
ศูนย์กระจายสินค้า DC เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ASRS ด้วย remote control
Taitronics Bangkok 2006 article
งานแสดงสินค้า Machniery Mart article
ความร่วมมือระหว่างบริษัทพีเอ็นไครสจำกัด และ บริษัท ยูเรก้าดีไซน์ จำกัด(มหาชน)Possibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS