ReadyPlanet.com
dot


การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ

การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย นิกร ศรีสุนทร และ รัชพล    ปิ่นน้อย  ปี2553

อ้างอิงจาก   library.kmutnb.ac.th/projects/B15411606.pdf

การนำไปใช้ โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามกฎหมาย พีเอ็นไครส์ไม่รับผิดชอบข้อมูลนี้

 

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบแบบจำลองระบบคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจหรือกิจการต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบคลังสินค้าเพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกประเภทสินค้า และสะดวกต่อการจัดเก็บ และส่งออกสินค้า

ซึ่งในการจำลองระบบนี้เป็นการจำลองการเคลื่อนที่การจัดเก็บชิ้นงาน โดยใช้ปุ่มกดในการควบคุมการทำงาน โดยมีลักษณะเป็นแผงควบคุมในส่วนของแขนกล จะแบ่งตามแนวแกนซึ่งมีทั้งหมด 3 แกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z ในการจัดเก็บวัตถุจะใช้หมายเลขระบุแทนชื่อของวัตถุเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บยังช่องต่างๆเช่น การเก็บวัตถุยังช่องเก็บที่ 1 ก็จะระบุชื่อวัตถุเป็นหมายเลข 1 ซึ่งการทำงานจะท างานเป็นล าดับคือขั้นตอนตามคำสั่ง ในส่วนของแกน X จะท าหน้าที่เป็นรางเลื่อนให้ชุดแขนกล Y และ Z เคลื่อนที่ การจัดเก็บจะท างานจากแขนกล Z ทำหน้าที่จับยึดชิ้นงาน ขั้นตอนต่อไปแขนกล Y จะเป็นตัวเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายโดยที่ถูกกำหนดช่องวางวัตถุไว้แล้วเมื่อถึงจุดที่กำหนดแขนกล Y จะหยุดทำงานเพื่อให้แขนกล Z ท าหน้าที่เคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นบนโดยจะไปหยุด ณ ช่องที่ต้องการเก็บวัตถุ แล้วแขนกลแกน Z จะท าการเคลื่อนที่เพื่อนำชิ้นงานเข้าไปวาง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเราสามารถกดปุ่มรีเช็ต(RESET)เพื่อหยุดการทำงานทั้งหมดได้

ซึ่งการทำงานของแบบจำลองจะอยู่ในลักษณะแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้การกดปุ่มเพื่อออกคำสั่งในการทำงาน และระบบจะทำงานตามคำสั่งที่ได้ออกแบบไว้

โปรดคลิกเพื่ออ่านเอกสารต่อไป

research53_warehouse.pdf

 

 
คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

Technischer Stand von FTS (Fahrerloses Transportfahrzeug)
Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies
Optimization of an Automated Storage and Retrieval Systems by Swarm Intelligence
AUTOMATED STORAGE/RETRIEVAL Retrieval Systems SYSTEMS
RELIABILITY OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (AS/RS) A WHITE PAPER
Design and Development of Prototype for ASRS System
warehouse management system
ความสำคัญของโลจิสติกส์นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 2555
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและ การวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
รถลำเลียงอัตโนมัติ AGV
การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉรียะสำหรับเอจีวี
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด
หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์
การจัดการคลังสินค้า
ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ article
ตัวอย่างในประวัติการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
การลดต้นทุนด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
ลักษณะการทำงานของเครนอัตโนมัติ articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS