ReadyPlanet.com
dot


การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์เพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษาร้านหนังสือ บริษัท วันวัน ออลล์ จากัด(มหาชน)

โดย  ปวีณา เสนาเก่า , วันชัย รัตนวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์: 08-5255-2383, Email: Ipum_wn@hotmail.com

อ้างอิงจาก  http://department.utcc.ac.th/library/images/stories/file/Thesis/M0242648.pdf

บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์ เพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษาหน่วยงานร้านหนังสือ บริษัทวันวัน ออลล์ จากัด(มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์ พร้อมทั้งหาสถานที่ในการตั้งศูนย์กระจายสินค้าในภาคกลางที่เหมาะสม และหาวิธีการขนส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการศึกษาดังกล่าว ได้นาระเบียบวิธีการศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิได้ทาการรวบรวมและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริษัท จากการศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าโดยการขนส่งโดยเอเย่นต์มีต้นทุนที่สูง และจากการ Force Cast พบว่าจะมียอดสูงขึ้นมากขึ้นทุกปี รวมทั้งไม่สามารถควบคุมปริมาณและประสิทธิภาพของสินค้าได้ ดังนั้น กรณีศึกษานี้ได้นาเสนอการตั้งศูนย์กระจายสินค้า เมื่อได้ทาการศึกษาโดยการนาวิธีเทคนิคการหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง (Load-distance Technique) มาใช้ในการตัดสินใจเลือกทาเลและสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและเรื่องการปรับปรุงระบบการขนส่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การตั้งศูนย์กระจายสินค้าและการจัดการเรื่องการขนส่งโดยวิธี Outsource สามารถรถต้นทุนในการขนส่งได้ถึง 54,871.45 บาทต่อเดือน และ 658,457.40 บาทต่อปี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์พร้อมทั้งหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาการกระจายสินค้าและหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนในการกระจายสินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

or to read moreplease download here
คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

Technischer Stand von FTS (Fahrerloses Transportfahrzeug)
Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies
Optimization of an Automated Storage and Retrieval Systems by Swarm Intelligence
AUTOMATED STORAGE/RETRIEVAL Retrieval Systems SYSTEMS
RELIABILITY OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (AS/RS) A WHITE PAPER
Design and Development of Prototype for ASRS System
warehouse management system
ความสำคัญของโลจิสติกส์นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 2555
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและ การวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
รถลำเลียงอัตโนมัติ AGV
การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉรียะสำหรับเอจีวี
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ
การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด
หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
การจัดการคลังสินค้า
ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ article
ตัวอย่างในประวัติการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
การลดต้นทุนด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
ลักษณะการทำงานของเครนอัตโนมัติ articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS