ReadyPlanet.com
dot


ความสำคัญของโลจิสติกส์นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

 บทคัดย่อ กิจกรรมการประสานภายในโลจิสติกส์ มีการอธิบายถึงการถูกแทนที่ด้วยกลไกการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสาคัญ 2 ประการ คือ 1) ระดับความสาคัญของการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย องค์กรที่มีความใกล้ชิดกับการใช้ระบบโลจิสติกส์ และ 2) ลักษณะของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการเชื่อมโยงกันของธุรกิจด้วยระยะเวลาอันสั้นด้วยการทาธุรกรรมส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบบโลจิสติกส์ คือ การแบ่งแยกของข้อมูลต่าง ๆ แต่มีการเชื่อมโยงระบบด้วยการใช้คนกลางในการทาธุรกรรมด้านสินค้าโดยตรงและการโอนถ่ายข้อมูลที่มีส่วนช่วยอานวยความสะดวกกับตัวสินค้าและวิธีการกระจายสินค้าด้วยการสร้างความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อเป็นการปฏิวัติการใช้ข้อมูลสารสนเทศ กลยุทธ์ของกิจการมีการมุ่งเน้นไปที่การไหลเวียนของข้อมูลทางสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในขณะที่ลักษณะทางกายภาพของสินค้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเหมือนข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังของกระบวนการโลจิสติกส์ คือสามารถทาให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเร่งด่วน การกระจายสินค้าโดยอาศัยการปรับโครงสร้างเพื่อแสดงความได้เปรียบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันได้ โดยเฉพาะกรณีของการติดต่อสื่อสารท่ามกลางองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันของโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของกิจการ

โดย อ.. ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

ดาวน์โหลด บทความ  ระบบการลำเลียงกับความสำเร็จต่อองค์กรธุรกิจ031151.pdf

 
คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

Technischer Stand von FTS (Fahrerloses Transportfahrzeug)
Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies
Optimization of an Automated Storage and Retrieval Systems by Swarm Intelligence
AUTOMATED STORAGE/RETRIEVAL Retrieval Systems SYSTEMS
RELIABILITY OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (AS/RS) A WHITE PAPER
Design and Development of Prototype for ASRS System
warehouse management system
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 2555
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและ การวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
รถลำเลียงอัตโนมัติ AGV
การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉรียะสำหรับเอจีวี
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ
การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด
หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์
การจัดการคลังสินค้า
ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ article
ตัวอย่างในประวัติการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
การลดต้นทุนด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
ลักษณะการทำงานของเครนอัตโนมัติ articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS